Město a obec

Městům a obcím nabízíme kompletní realizaci obecního rozhlasu, vybudování a servis kamerového systému, zpracování digitálního povodňového plánu a komplexní poradenství v oblasti získávání dotací ze zdrojů EU i ČR.

Obecní rozhlasy (VaVS – Výstražné a Varovné systémy)

Nabízíme řešení obecních rozhlasů (OR) včetně napojení na jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV). Součástí nabídky je i možnost posouzení stavu OR, zpracování technicko-ekonomické studie, zpracování projektu, zaškolení, trvalá technická podpora a servis.

 • Bezdrátové obecní rozhlasy (BMIS – Bezdrátový místní informační systém)
 • 100V obecní rozhlasy
 • Posouzení stavu OR – protokol o technickém stavu
 • Revitalizace OR – odstranění závad, návrh úprav, modernizace
 • Zpracování technicko–ekonomické studie – může sloužit jako podklad pro žádost o dotaci (např. z Operačního programu životního prostředí)
 • Zpracování projektů
 • Realizace / revize
 • Trvalá péče formou profylaktických prohlídek a pravidelného servisu
 • Servis – záruční / pozáruční

Kamerové a dohlížecí systémy

Kamerové a dohlížecí systémy jsou běžnou součástí prevence kriminality ve městech a obcích. Naše nabídka kamerového systému zahrnuje řešení jednotlivých technologických celků – kamerových bodů, přenosových tras, vyhodnocovacího pracoviště.

 • Kamery, spoje / trasy, záznamové pracoviště
 • Zpracování návrhu
 • Posouzení stavu – protokol o technickém stavu
 • Rozšíření kamerového systému – návrh úprav, doplnění, modernizace
 • Realizace
 • Trvalá péče formou profylaktických prohlídek a pravidelného servisu
 • Servis – záruční / pozáruční

Digitální povodňové plány

Povodňové plány jako dokumenty definované Vodním zákonem č.254/2001 Sb. (§71) a dále upřesněny v odvětvové normě TNV 752931 obsahují souhrn organizačních a technických opatření potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů a společnosti a na životním prostředí v rámci určitého územního celku, pozemku nebo stavby. Digitální povodňový plán (dPP) je elektronické zpracování textové, datové a grafické části povodňového plánu, vzájemné provázání těchto částí pomocí odkazů, rejstříku a vyhledávání.

 • Zpracování projektu dPP (může sloužit i jako podklad pro žádost o dotaci v rámci OPŽP)
 • Vlastní zpracování dPP dle Metodiky MŽP, propojením s POVIS a doplňováním databází Editoru dat dPP ČR

Dotace (programy EU, SFŽP, SZIF, POV …)

Městům a obcím nabízíme komplexní poradenství v oblasti získávání dotací ze zdrojů EU i ČR. Nabídka zahrnuje služby v rámci projektového cyklu – od vyhodnocení dotačních příležitostí, přes kompletní zpracování a podání žádosti o dotaci, až po její sledování do přidělení dotace.

 • Zajištění podkladů včetně zpracování potřebného projektu
 • Zpracování žádosti, včetně žádosti o odborný posudek
 • Podání žádosti, její sledování do přidělení dotace